Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie
KM 1821/14 nieruchomość Komorów, ul. Sportowa 10

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Pruszkowie

Dorota Kozanecka

Kancelaria Komornicza, Kraszewskiego 11, Pruszków, 05-800 Pruszków

tel. 227286888 / fax. 227286888

Sygnatura: Km 1821/14

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Dorota Kozanecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-11-2017 o godz. 08:50 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie z siedzibą przy ul. Kraszewskiego 22, 05-800 Pruszków, pokój VII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: DOROTA BOROWA, położonej przy Os. Ul. Sportowa 10, 05-806 Komorów, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1P/000113684.
Opis nieruchomości:
nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 673 z obrębu Komorów Osiedle . Nieruchomość położona : Komorów, Os. Ul. Sportowa 10, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00011368/4.. Nieruchomość należy do dłużnika: Dorota Borowa. Powierzchnia działki ewidencyjna nr 673 z obrębu Komorów Osiedle wynosi: 1 534 m(2). Na działce usytuowany budynek mieszkalny jednorodzinny, Jego powierzchnia wynosi 202,7 m(2).

Suma oszacowania wynosi 992 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 744 000,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 99 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA V . Warszawa 13 10201055 0000 9702 0024 2180.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie mieszczącym się pod adresem: ul. Kraszewskiego 22, Pruszków, 05-800 Pruszków.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

 

Komornik Sądowy

Dorota Kozanecka