Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie
KMP 103/06 lokal mieszkalny 05-800 Pruszków, ul. Kopernika 13/34

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Pruszkowie

Dorota Kozanecka

Kancelaria Komornicza, Kraszewskiego 11, Pruszków, 05-800 Pruszków

tel. 227286888 / fax. 227286888

Sygnatura: Kmp 103/06

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Dorota Kozanecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-01-2018 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie z siedzibą przy ul. Kraszewskiego 22, 05-800 Pruszków, pokój VIII, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Robert Bartosiewicz, położonego przy Kopernika 13/34, 05-800 Pruszków, dla którego prowadzi księgę wieczystą o numerze brak urządzonej księgi wieczystej.
Opis nieruchomości:
licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 34 położonego w Pruszkowie przy ulicy Kopernika 13. Lokal należy do zasobów Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dla lokalu brak jest urządzonej księgi wieczystej. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 17,00 m(2) składa się z pokoju, przejściowej ciemnej kuchni oraz łazienki z WC. Lokal położony jest na pierwszym piętrze budynku. Brak balkonu.

Suma oszacowania wynosi 99 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 74 250,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA V . Warszawa 13 10201055 0000 9702 0024 2180.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie mieszczącym się pod adresem: ul. Kraszewskiego 22, Pruszków, 05-800 Pruszków.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Dorota Kozanecka