Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie
Km 2989/16, Komorów

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Pruszkowie

Dorota Kozanecka

Kancelaria Komornicza, Kraszewskiego 11, Pruszków, 05-800 Pruszków

tel. 227286888 / fax. 227286888

Sygnatura: Km 2989/16

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Dorota Kozanecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-09-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie z siedzibą przy ul. Kraszewskiego 22, 05-800 Pruszków, pokój II, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Agnieszka Szymańska - obecny właściciel nieruchomości Olga Szymańska, położonej przy ul. Lotnicza 5/a,Komorów, 05-816 Michałowice, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pruszkowieprowadzi księgę wieczystą o numerze WA1P/00043299/2.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona: 05-816 Michałowice, ul. Lotnicza 5a, Komorów. Dla nieruchomości Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00043299/2. Dłużnik : Agnieszka Szymańska. Działka ew. nr 108/1 z obrębu Komorów Osiedle, położona w miejscowości Komorów. Na działce ew. nr 108/1 o powierzchni 873 m(2) usytuowany jest budynek mieszkalny, jednorodzinny, wolnostojący, wzniesiony w konstrukcji drewnianej, szkieletowej, wspartej na betonowych ścianach piwnic, o powierzchni użytkowej 245,4 m(2) ( 208,4 m (2) + 37,00 m(2) garaż). Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Dorota Kozanecka informuje, że z dniem 1 stycznia 2016 r. przestał obowiązywać art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 09.09.2000 r. podatku od czynności cywilnoprawnych. W/w przepis stanowił, że nie podlegają podatkowi umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym. W chwili obecnej nabywca zobowiązany jest uiścić we własnym zakresie podatek od zakupu nieruchomości w drodze licytacji w wysokości 2%.

Suma oszacowania wynosi 956 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 637 333,33 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 95 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA V . Warszawa 13 10201055 0000 9702 0024 2180.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie mieszczącym się pod adresem: ul. Kraszewskiego 22, Pruszków, 05-800 Pruszków.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Dorota Kozanecka