Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie
KM 2837/18, tryb uproszczony


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WA1P/00035162/4, I Co 3199/18


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Dorota Kozanecka na podstawie art. 1013(6) w zw.z art. art. 867 i następne oraz w zw. z art. 954 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-10-2019  r. o godz. 11:00 w kancelarii  mieszczącej się 05-800 Pruszków ulica Kraszewskiego 11, pokój nr 1, odbędzie się pierwsza licytacja  nieruchomości należącej  do dłużnika: Renata Lesisz oraz Telesfor Lesisz położonej: 05-830 Nadarzyn, ul. Jaworowa, działka nr ew.78/25, dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pruszkowie prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA1P/00035162/4.  Nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca działkę o nr ewi.78/25 z obrębu 0001 Nadarzyn, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie, o pow.248 m2, położona w miejscowości Nadarzyn przy ulicy Jaworowej. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej- w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów brak informacji o ustanowieniu służebności przejścia i przejazdu ( przechodu ). Przedmiotowa działka , razem z działką nr ewid.  1514 ( która stanowi odrębną nieruchomość ) tworzy funkcjonalną ogrodzoną całość ( jedno gospodarstwo ). Działka nr 78/25 jest obecnie wykorzystywana jako przydomowy ogródek, część powierzchni działki pokrywa oczko wodne.

Suma oszacowania wynosi 15 582,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    11 686,50zł.

Zgodnie z art. 867(1) w zw. z art. 1013 (6) k. p.c. przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 558,20zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA V O/Warszawa 13 10201055 0000 9702 0024 2180.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867( 2 ) kpc) .W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik (uczestnik) , komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Operat szacunkowy w/w nieruchomości można przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego Doroty Kozaneckiej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:30 na dwa tygodnie przez wyznaczonym terminem licytacji nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 305§1 kodeksu karnego kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Dorota Kozanecka informuje, że z dniem 1 stycznia 2016 r. przestał obowiązywać art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 09.09.2000 r. podatku od czynności cywilnoprawnych. W/w przepis stanowił, że nie podlegają podatkowi umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym. W chwili obecnej nabywca zobowiązany jest uiścić we własnym zakresie podatek od zakupu nieruchomości w drodze licytacji w wysokości 2%.