Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie
KM 3431/16, Pruszków

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie

Dorota Kozanecka

Kancelaria Komornicza, Kraszewskiego 11, Pruszków, 05-800 Pruszków

tel. 227286888 / fax. 227286888

Sygnatura: Km 3431/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Dorota Kozanecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-11-2019 o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie z siedzibą przy ul. Kraszewskiego 22, 05-800 Pruszków, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Robert Kutyk, położonego przy 3-go Maja 12/12, 05-800 Pruszków, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1P/00042076/6.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość to lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 45,46 m2 oraz udział w wysokości 53/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka ewidencyjna nr 76 z obrębu 12, o pow. 1,6515 ha (KW nr WA1P/00041263/7) oraz taki sam udział w częściach budynku i urządzeniach przeznaczonych do wspólnego użytkowania.

Lokal położony jest na parterze w budynku wielorodzinnym i składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i wc. Lokal narożny. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 5,23 m2. Brak balkonu.

W dziale III księgi wieczystej nr WA1P/00042076/6 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe tj. nieodpłatna dożywotnia służebność mieszkania lokalu nr 12 przy ulicy 3-go Maja 12 w Pruszkowie, polegająca na korzystaniu z całego lokalu, na podstawie §6 umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz sprzedaży lokalu z dnia 16.12.1997 r.. Wpis na rzecz: Janusza Kutyk oraz Grażyny Kutyk .

Zgodnie z art. 305§1 kodeksu karnego kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Dorota Kozanecka informuje, że z dniem 1 stycznia 2016 r. przestał obowiązywać art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 09.09.2000 r. podatku od czynności cywilnoprawnych. W/w przepis stanowił, że nie podlegają podatkowi umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym. W chwili obecnej nabywca zobowiązany jest uiścić we własnym zakresie podatek od zakupu nieruchomości w drodze licytacji w wysokości 2%.

Wartość rynkowa nieruchomości wynosi 203 000 zł.w tym: - określenie wartości nieruchomości lokalowej z uwzględnieniem służebności mieszkaniowej : 199 000,00 zł. - wartość nieruchomości lokalowej z wadą prawną oraz ustanowioną służebnością mieszkaniową określono jako : 4 000,00 zł.

Suma oszacowania wynosi 203 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 152 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA V . Warszawa 13 10201055 0000 9702 0024 2180.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie mieszczącym się pod adresem: ul. Kraszewskiego 22, Pruszków, 05-800 Pruszków.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Dorota Kozanecka

 

Powrót